Договір публічної оферти

 1. Загальні положення
  1. Відповідно до Цивільного кодексу України, цей договір публічної оферти є офіційною пропозицією власника сайту www.correctarium.com (далі — «Сайт»), фізичної особи — підприємця Козлової Валентини Сергіївни, державна реєстрація № 2 224 000 0000 107676 від 15.06.2016, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3211212586 (далі — «Виконавець»), укласти договір про виконання робіт дистанційним способом, через Інтернет, (далі — «Договір») з будь-якою фізичною або юридичною особою (далі — «Користувач»).
  2. Моментом повного й безумовного прийняття Користувачем пропозиції Виконавця (акцептом) укласти Договір про виконання Робіт уважається факт оплати Користувачем замовлення на умовах цього Договору в терміни та за цінами, зазначеними на Сайті Виконавця.
 2. Поняття та визначення
  1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі значення:
   • Роботи — оброблення текстів трьома мовами (українська, англійська, російська).
   • Корегування — виправлення помилок орфографії, граматики, пунктуації.
   • Літературне редагування — виправлення помилок орфографії, граматики, пунктуації, стилю й логіки.
   • Перекладання — передавання тексту іншою мовою.
   • Замовлення — запит Користувача на виконання Робіт, належним чином оформлений на Сайті й сплачений у повному обсязі.
 3. Предмет Договору
  1. Виконавець зобов’язується виконати Роботи, а Користувач — оплатити й прийняти їх на умовах цього Договору. Цей Договір регулює замовлення Робіт на Сайті, зокрема
   • добровільне вибирання Користувачем типу Робіт на Сайті;
   • самостійне оформлювання Користувачем замовлення на Сайті;
   • оплачування Користувачем замовлення, зробленого на Сайті;
   • виконання Робіт і передавання їх результатів Користувачеві на умовах цього Договору.
 4. Порядок оформлювання замовлення
  1. Користувач самостійно оформлює замовлення на Сайті за допомогою спеціальної форми.
 5. Порядок оплачування замовлення
  1. Користувач оплачує замовлення за допомогою сервісу LiqPay.
  2. Виконавець починає виконувати Роботи лише після того, як одержить підтвердження про сплату від банку.
 6. Вартість, термін виконання й умови доставляння замовлення
  1. Вартість замовлення вираховується на Сайті автоматично й залежить від кількості знаків у тексті й типу Роботи.
  2. Вартість кожного типу Робіт за 1000 знаків з пробілами початкового тексту:
   • корегування текстів українською/російською — 35 грн;
   • літературне редагування текстів українською/російською — 60 грн;
   • перекладання з української на російську й навпаки — 80 грн;
   • редагування текстів англійською не носієм мови — 120 грн;
   • редагування текстів англійською носієм мови — 250 грн;
   • переклад з англійської на українську або російську — 120 грн;
   • переклад з української або російської на англійську — 180 грн.
  3. Термін виконання замовлення вираховується на Сайті автоматично й залежить від кількості знаків у тексті та типу Роботи.
  4. Термін виконання замовлення є приблизним. Виконавець залишає за собою право доставити результати Робіт пізніше зазначеного терміну, але не пізніше ніж через 5 робочих годин після закінчення зазначеного на Сайті строку.
  5. Доставляння замовлення виконується у вигляді файлів з виправленими або перекладеними текстами у форматі MS Word — *.docx. Файли надсилаються на адресу електронної пошти, зазначену Користувачем у відповідному полі форми замовлення.
 7. Права та обов’язки сторін
  1. Виконавець зобов’язується:
   • виконувати умови цього Договору;
   • виконувати замовлення Користувача після одержання оплати від нього;
   • передати Користувачеві результат Робіт згідно з умовами цього Договору;
   • на вимогу Користувача безплатно виправляти всі безперечні вади в тексті, які мали б бути усунуті під час виконування Робіт. Межі відповідальності щодо типів помилок для кожного виду Робіт описано в п. 2.1. цього Договору.
  2. Виконавець має право:
   • змінювати умови цього Договору в будь-який час без попередження про це Користувача.
  3. Користувач зобов’язується:
   • сплатити й прийняти замовлення на умовах цього Договору.
  4. Користувач має право:
   • оформити замовлення на Сайті;
   • вимагати від Виконавця дотримання умов цього Договору.
 8. Відповідальність сторін
  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
  2. Виконавець не несе відповідальності за:
   • зміст і правдивість інформації, наданої Користувачем під час оформлювання замовлення;
   • затримку та збої у виконуванні Робіт (обробляння замовлення та доставляння результату Робіт), які відбуваються з причин, що перебувають поза сферою його контролю;
   • протиправні незаконні дії, що здійснює Користувач за допомогою доступу в Інтернет;
   • передання Користувачем своїх мережних ідентифікаторів IP, MAC-адреси, логіна й пароля третім особам.
  3. Користувач, використовуючи наданий йому доступ до Інтернету, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам та їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам.
  4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов за цим Договором. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору маються на увазі події надзвичайного, непередбачуваного характеру, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти їм у розумний спосіб.
  5. Сторони докладають максимуму зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
  6. Користувач несе відповідальність за правдивість зазначеної під час замовлення інформації. Оформлюючи та сплачуючи замовлення, Користувач надає Виконавцеві свою безумовну згоду на збирання, обробляння, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».
 9. Конфіденційність
  1. Інформація, що надається Користувачем, є конфіденційною. Виконавець використовує інформацію Користувача виключно з метою обробляння замовлення, надсилання повідомлень, доставляння результату Робіт, здійснювання взаєморозрахунків.
  2. Авторські права на тексти, оброблені Виконавцем під час виконування Робіт, не переходять Виконавцеві.
 10. Строк дії Договору
  1. Цей Договір набирає чинності з моменту здійснення Користувачем повної оплати (акцепту) замовлення та діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
  2. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.